+34 93 691 65 52 |  info@aeripollet.com

Codi Ètic

DESTINATARIS

Són destinataris del codi ètic de l’Associació de Empreses de Ripollet, AER en endavant, tots els seus associats, empleats i col·laboradors, que hauran de conèixer i acceptar el seu contingut i obligar-se al seu compliment.

Els associats o qualsevol altre que mantingui relacions amb l’AER quedaran emparats pels principis del present codi en quan els hi sigui d’aplicació.

CODI DE PRINCIPIS I VALORS

Aquest Codi Ètic constitueix un dels elements principals de la gestió de la Responsabilitat Social Corporativa de l’AER i és la via per al desenvolupament dels seus valors socialment responsables que es relacionen a continuació:

 • Integritat, honradesa, ètica i eficàcia en totes les actuacions de l’AER.
 •  Esperit de superació i millora contínua en el desenvolupament de l’activitat.
 • Lleialtat responsable davant els associats, les persones de la Junta Directiva i la comunitat.
 • Transparència en la difusió de la informació, que serà adequada, veraç i contrastable.
 • Respecte tant institucional com personal a totes les persones integrants de l’AER.

Aquests valors constitueixen la base sobre la qual es sustenta aquest codi  i estableixen les pautes generals d’actuació que han de ser observades per totes les persones integrants de l’AER en el seu acompliment diari

PAUTES GENERALS D’ACTUACIÓ

Compromís amb els drets humans

Tota actuació de l’AER guardarà un respecte escrupolós als drets humans i llibertats públiques inclosos en la Declaració Universal dels Drets Humans.

Respecte a la legalitat

Totes les persones associades i que formen part de l’AER  mantindran en el desenvolupament de la seva activitat un estricte respecte a la normativa legal vigent.

Medi ambient

L’AER està fermament compromès amb la protecció i el respecte al medi ambient i per això realitza la seva activitat sota la premissa de minimitzar els impactes ambientals negatius i prevenir la contaminació promovent la millora dels processos i procurant l’adequada formació dels seus empleats i col·laboradors sota l’adequada gestió ambiental, de les diferents activitats, els riscos associats i la gestió òptima del patrimoni natural.

Integritat ètica

La integritat personal i ètica professional són actius molt valuosos per l’AER, per això, tots els associats, col·laboradors i persones que en formen part, han d’exercir la seva activitat amb objectivitat i professionalitat.

ASSOCIATS I PROVEÏDORS

Qualitat i innovació

El AER es compromet a assolir les majors cotes de qualitat en els seus productes i serveis. Per això, l’AER posa a disposició del seus associats els recursos necessaris, i fomenta la implicació dels associats en la dinàmica de la innovació.

Relació amb proveïdors i subcontractistes

Els processos per a la selecció de proveïdors i contractistes de l’AER es desenvolupen en termes d’imparcialitat i objectivitat.

Transparència i exactitud de la informació

L’AER es compromet a transmetre informació de forma completa i veraç que permeti als seus associats i als restants grups d’interès, formar-se un judici objectiu sobre l’AER.

Les persones de l’AER han de respectar aquest principi i proporcionar la informació procurant sempre transparència exigible a cada situació.

Confidencialitat

La informació és un dels principals actius de l’AER per a la gestió de les seves activitats.

Tots els integrants del AER utilitzaran aquest recurs amb la màxima cautela, preservant la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat i minimitzant els riscos derivats de la seva divulgació i mal ús tant interna com externament.

Extorsió corrupció i suborn

L’AER es compromet a desenvolupar la seva activitat sempre d’acord a les normes tècniques professionals aplicables, duent a terme únicament pràctiques legals i ètiques, i complint les obligacions contractuals amb honestedat.

Pautes de conducta de caràcter general dels associats

Tots i cadascun dels integrants del AER s’abstindran de realitzar qualsevol activitat privada o de interès personal que pugui suposar l’aparició de conflictes d’interès. Si tot i això succeís, avisaran d’aquesta circumstància, facilitaran la seva ràpida detecció i participaran activament en la resolució dels mateixos a través dels òrgans de govern establerts. Els integrants es comprometen a desenvolupar la seva activitat sempre d’acord a les normes tècniques i professionals aplicables, duent a terme únicament pràctiques legals i ètiques, i complint les obligacions contractuals amb honestedat.

Règim sancionador

Les conductes en què incorri un associat en la seva relació amb l’AER, així com amb altres agents o amb qualsevol persona física o jurídica relacionada amb l’AER, podran donar lloc al fet que després del seu coneixement, siguin considerades no ajustades als Estatuts, al Codi Ètic o als acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General i per la Junta Directiva i que puguin ser objecte de sanció.

La classificació de les faltes i la implantació de les corresponents sancions aniran a càrrec de la  Junta Directiva. Les faltes es classificaran de la següent forma: 

 • Faltes lleus.
 • Amonestació escrita amb advertència d’esmena
 • Faltes greus.
 • Multa del doble de la quota d’associat durant el període de suspensió.
 • Faltes molt greus.
 • Expulsió de l’AER i pèrdua de tots els drets d’associat.

Correspon a la Junta Directiva de l’AER complir i fer complir aquest Codi Ètic, així com totes les disposicions legals que afectin als seus estatuts i als acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General i per la Junta Directiva.

El procediment disciplinari s’iniciarà a proposta de la pròpia Junta Directiva amb la incoació del corresponent expedient.

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

L’AER manifesta el seu compromís amb els principis de la responsabilitat social corporativa. El compromís de l’AER amb la societat es materialitza en el desenvolupament i promoció d’iniciatives enfocades a millorar la qualitat de vida de les persones de Catalunya i de qualsevol altra comunitat on pugui tenir influència i en l’entorn de la seva activitat.

S’espera de les persones de l’AER una actuació proactiva i participativa en sintonia amb aquest compromís amb la comunitat, especialment en l’acció social. Les actuacions de patrocini, mecenatge o d’altres en l’àmbit de l’acció social que siguin promogudes per les persones s’hauran de realitzar d’acord amb la normativa interna existent.

APROBACIÓ Y VIGÈNCIA DEL CODI ÈTIC

Aquest Codi Ètic entra en vigor a partir de 1 de octubre de 2021 posterior a la data d’aprovació per la Junta Directiva de l’AER de data 14 de setembre de 2021.

El codi es revisarà i s’actualitzarà amb la periodicitat que també indiqui la Junta Directiva. Les eventuals revisions i actualitzacions s’atindran als compromisos adquirits pel AER en matèria de responsabilitat corporativa i bon govern.

Queda pendent l’aprovació a la propera Assemblea General.

SEGUIMENT I CONTROL DEL CODI

Aquest codi no pretén reflectir totes les possibles situacions a les que els membres de l’AER es puguin enfrontar i per tant no és substitutiu de la responsabilitat personal de cada individu a l’hora d’exercir l’activitat professional amb bon criteri.

Correspon a la Junta Directiva del AER vetllar pel compliment d’aquest codi, i promourà tant la seva difusió com formació específica necessària per a la seva correcta aplicació.

De la mateixa manera arbitrarà un canal de comunicació perquè totes les persones de l’AER puguin informar d’una possible vulneració o incompliment d’aquest.

La junta directiva de l’AER garantirà la confidencialitat i anonimat de totes aquelles persones que utilitzin el canal de comunicació de denúncies. De la mateixa manera, les denúncies que es tramitin es tractaran mitjançant una anàlisi exhaustiva dels possibles incompliments al Codi i el respecte a les persones presumptament implicades en els mateixos.

Cada un dels membres de l’AER té l’obligació de saber i comprendre tant el contingut d’aquest Codi com els valors sobre els quals es sustenta. De la mateixa manera té l’obligació de complir aquest Codi i ajudar a la resta de l’equip en el seu compliment, en el coneixement que existeixen els canals necessaris per fer arribar les disconformitats que trobés amb el mateix, o si n’hi ha, els incompliments que observés en el si de l’AER.

La transmissió dels nostres valors, es realitzarà mitjançant l’exemple de cadascun dels seus integrants, sent per això major el grau d’exigència com més gran sigui el nivell de responsabilitat dins de l’AER.

Es podran establir regulacions específiques complementàries o que desenvolupin aquest Codi Ètic, que incorporin determinades mesures correctores per a casos d’incompliment.

Per tot això, l’AER exercirà les mesures legals o disciplinàries que consideri adequades, respectant en tot cas la legislació que sigui aplicable, per evitar d’incompliment d’aquest Codi Ètic i vetllarà perquè no es produeixin comportaments inadequats contra aquells que denunciessin el menyscapte del mateix.

El comportament inadequat, i per tant subjecte a sanció legal o disciplinària, arribarà no només a qui infringeixi el Codi sinó també a aquells que per acció o omissió aprovin aquests comportaments o tinguin coneixement d’aquestes infraccions i no tractin de solucionar-les immediatament.

JD de l’AER